RENNtech logo NEW small v2b

Seenaa murti guutoo

seenaa murti guutoo Seenaa qabsoo sirna didaa bittaa nafxanyaa Oromoon Arsii (Sikkoo Mandoo)'tiin gaggeefamaa ture irratti ga'ee olaanaa kan taphatan keessaa Leenjisoo Diigaa isa beekamaa ture. Hogganaan waraana garee Murti Guutoo Bakar . Hararghe lixaa fi bahaa Aanaa Gamachiisii fi Dadar. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s . e. Apr 03, 2021 · Seenaa guddinaafi jijjirama pilaanii Magaala Finfinnee. 8. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Page 1. Lolli Calanqoo lolaa ittisa imala gabroomfattoota nafxanyaa ture. Ulagaa seeraa fi seenaattiis jiraachuu hin dandeessu. Isaanis “Nama keenya nutti fakkaatta” naan jedhu” jechuun dubbatu. on the inhuman beating and leaving unconscious a nearly 70-year-old Mr. Dec 06, 2014 · Qur’aanni kitaaba hunda shaareee jira. 12 Salaamtaa lamaan baafachuu. Gurmeessaa Oromiyaa, Wallaggaa Bahaa aanaa Limmuu Galiilaatti dhalate guddate. Kaabinee filatee qixeeffachuutti jira. Gaafa Ibroo Shaxaa abbabayyuun Jaarraa AbbaaGadaa Lola Cirachaatti Waraana Misraa kan Ra’uuf Baashaatin hogganamuun odoo loluu weregame, ilmi isaa Haamid dardara ture. Laamroot Waxabajjii 22,2012 Artiist Haacaaluun yammuu ajjeefamu kan waliin turte yoo ta'u, har'a Mana Murtii S Aug 01, 2014 · 4. Jun 21, 2017 · Iddoon kuni akka seenaan ibsutti, eega wal waraansi hamaan ji’a 3 guutuu Waraana #Murti_Guutoo Kan #Bakar_Waareetiin durfamuu fi Nafxanyoota Minilik jidduutti gaggeeyfameen booda, Iddoo lolli yeroo maayyiitiif itti gaggeeyfamee sirni #Raabaa_Doorii itti cabeedha. Akkumasaanii ta’een waliin hojjedha, isaanuma waliinin dirree keessa taa’ee nyaadha. Hiikkaan dubbii tanaas, Leenjisoon Seenaa Yoomuu hin duune hojjateera waan ta'eef hin duune. Nov 07, 2017 · Lammileen Itiyoophiyaa Jimaata darbe Poolisii Keeniyaatiin qabaman kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii murteen irratti darbe. Nagayaa fi rahmanni hundarratti haa jiraatu) 5. SEENAA LOLA CALANQOO. It is located at 175 km from Finfinne on Finfinne-Adama-Bale Robe main road. Jun 29, 2018 · Seenaa Lola arabaa Oromo Afran Qalloo jidutti taasifame waraanni biyya misraa kan mahammad Ra'uuf Baashaatiin hooganamu adooleessa bara 1875tti zeeylaa lola malee qabate fuulbana18 bara1875tti waraana isaa karaa biyya Oromo as sossoose fuulbana 25 bara 1875 waraanni murti guutoo kanneen waraana diinaa tulluu iftuuhaa irraa daawachaa turan akkuma laga haamaa olqaqqabateen duratti bahan weerara . Baratoonni Oromoo Hin Gowwoomnaa yoo Jiraattan Barattu. For many, music is not only an expression of merely one’s culture; it is also a vehicle for vocalizing social and political outcries. Gazixeessaa Alemuu Tashoomee jiraataa Finfinnee irraa hidhaa waggaa sadii (3) 9. Seenaa Birraa 1875 Fii 1974 by abbaa3urjii. 5. Sep 07, 2017 · Murtiilee fi Kutannoolee Teessuma GS-ABO 1ffaa – Fulbaana 3, 2017 Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo teessuma isaa jalqabaa kan Kora Sabaa 4ffaa ABO boodaa, Fulbaana 1 hanga Fulbaana 3 bara 2017tti geggeeffatee murtiilee fi kutannoolee Kora Sabaa 4ffaa irratti dabarfaman, akkasumas, dhimmoota hojii qabsoo fi Dhaaba keenyaa keessaa kanneen murtii GS gaafatan irratti bal’inaan marihatee . Read free for 30 days Amajjii 9/2o12 Wal-argaan kheenya dirree murte-guutoo calii calanqoo haa ta'u!! Eegaa akkuma beekkamu abbootiin kheenya warri murti guutoo harmee teenyaa fi eenyummaa kheenya dabarsinee hin laannu jedhanii gabroomfattuu habashaa nafxanyoota meeshaa faranjii irraa kadhattee hanga funyaanitti hidhatte dura dhaabbachuudhaan aarsaa guddaa kaffalanii turan. Laamberti Baartelsi. Yeroo ammaa kanattis dizaayiniin marsaa duraa (architectural design) hojjatamee yaadni galtee dabalataa ta’u irratti kennameera. Imprisonment for me is a chance to be alone with my Lord. Ninka Warkan qoray wuxu yimid Somaliland badhtamihii qarnigii 19aad. Jul 31, 2021 · Kanaaf seenaa Oromoo keessatti maqaa qorachuu jechuun yaadama ummata sanaa, falaasama jiru, duudhaawwan tolchaman barachuu jechuudha. 8 sujuuda lamaan jiddu taa’uu. oral tradition. Mindaan inni guddaan tokko jaalala Rabbii, lama addunyaa fi aakiratti jireenya gammachuu jiraachu,sadii miidhaa sababa aaritin dhufu hanbisu. Sep 25, 2011 · Doing Pooja the Traditional way!! This Blog talks about Devi Navratri Pooja. Mar 18, 2021 · Find Princess Kaifa (@princesskaifa) Clubhouse profile information: followers, following, registration date, club membership, etc. Akkuma yeroo lama xalayaan ma a murtiif ibsaa turan ajajnii fi murtiin mana murtiitin kennamu cabee namoonni bilisa baha qajeelfama qaama raawwachiiftuutiin qaamota nageenyaa fi tikaa mootummaatin ukkaamfamaa jiraachuu ibsuudhaan beellamoota darban irrattis dhiyaachaa . 1,092 likes · 19 talking about this. ” (loltoota hamoo, dandeeytii sossooha sardaa qabu. largest nationality in Africa; single largest nationality in . x Jun 06, 2013 · Akkasumaanuu waraanni Murti Guutoo, waraana Minilik kan lafootiin (infantry) qaawwedhaan caalamuus bobbaa diinaa hedduu ofirra faccisuu dandayeeti ture. Qadara (murti) Allaaha Mi’aawaa fi hadhaawaatti amanuu. Waaqeffannaa is a religion based on belief in one God known to the Oromo as Waaqa, which according to the Oromo is the creator of the entire universe with all its living and non-living entities . Tags: ETHIOPIA UNLAWFUL DETENTION CENSORSHIP AND FREEDOM OF EXPRESSION, Human rights violations, Human Rights violations against Oromo People. Godaantonni kuni lakkoofsi isaanii 137 yoo ta’u kaleessa adabbiin Doolaara 300 yookiin hidhaan ji’a 6 isaan irratti murtaa’eera. Feb 17, 2015 · Warri Wayyaanee Oromootti dhaadachuu jalqabuun har’a feef miti. Seenaa. Murtii Guutoo, Adama, Shewa, Ethiopia. Gootowwan murti guutoo onnee guutuun gosaa fi sabaan osoo addaan wal hin qoodin tokkummaan falmatanii kuffisanii kufan. 210 likes. Asela is the capital town of the Zone. in the area after the 16th century Oromo population expansion. Tasfaayee Dabalee (Bulchaa Magaalaa Ukkee, Raadiyoo Ameerikaaf yaada laatte jedhamuun hidhame) 2. (The Expositor’s Bible Commentary, jildii 7 fuula 271). Dirribi Demissie Bokku, the President of the Macha Tulama Association (MTA). edu is a platform for academics to share research papers. Wuxuu yidhi: Gartay weeye inaan Maxamedow, galangalceeyaaye Naannoon Oromiyaa seenaa gootummaafi qabsoo haqaa uummata Oromoo bara dheeraaf ture, akkasumas, injifannoo argame kan agarsiisuufi hawwii jireenya fooyya’aaf qabu faaruu calaqqisiisu ni qabaata. Garaagarummaan kun kan dhufuu danda'us sababoota garaagarummaa seenaa, bakkaa, siyaasaa, Teknoolojii, amantaa, Aadaa fi kankan fakkaatan irraa kan uumamedha. Jan 05, 2014 · Nuti miseensootni Gurmuu Qabsaawootaa fi miseensoota Adda Bilisummaa Oromoo kan biyya keessaa fi addunyaa kana irratti faffacaanee jiraannu Mudee 8, 2013 irraa kaasee walgahii sadarkaa sadarkaan godhachuun, miseensootni biyya alaas walgahii Muddee/Arfaasa/ 22, 2013 irratti gaggeefachuun rakkina uummanni Oromo keessa jiru, sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra gahee fi socchii mooraa qabsoo . Bakar Waaree kan dhalate Aanaa Jaarsoo bakka Laga Mixee jedhamutti. Raashiyatti mani murtii ol aanaa Biroobidaazyaan jedhamuu fi naannoo Yihudoonni jiraatanitti argamu Guraandhala 17,2021 Obboleetii Yelenaa Reeyino-cheerinshoovaa sochii jaarmiyaa Finxaalessummaa raawwatu irratti hirmaatteetti jechuudhaaan yakkamtuu akka taate murteesse. Several opposition parties candidates were harassed or put into prison, with the government seeking . Preezdaantiin Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa aadde Ma'aazaa Ashannaafiin akka beeksisanitti, sababii tamsa'ina vaayrasii koroonaatin manneen murtii federaalaa Bitootessa 25,2012 eegalee guyyootii 23f gariin cufamanii kan turan ta'a. Muddee 31,2015 Gindebarat. Lalistuu Tooofq diqqeennumaanuu waan akaakuun isii itti hime barreeffchaa lafa keeyyachaa dhufte. Aug 28, 2013 · 5 jilbba irraa oldeebi’uu. Is there anything worse than losing your sight? Yes, losing your vision in life. Mar 26, 2017 · Akka xiinxala kiyyaatti Jaarraan abba isaatifi manguddoota naannawaatirraa seenaa gootummaa Murti Guutoo dhagayaa guddachuun, murni akkasitti gootaa akkamiin alagaaf jilbiiffate gafin jedhu waan mataa keessatti uumame natti fakkata. Aug 05, 2020 · => Saddaffaan, Garee qeeyroo jedhamtu yommuu tahuu gareen kuniis nagaya eegduu (poolisii naannoo) jedhamuun beekamti. Barreessa akka ture ragaa kan ta’u 7:10-17 irratti kan ibsamee nama sadadhaan yemmuu ta’u 7:1-9, 8:1-2,9:1 akkasumas yeroo jalqabaa fira. Jun 18, 2019 · Naqamte aanaa Guutoo Waayyuu keessatti argamti. Harargee!! Gaara Mul’ataa-Gurawaa ilmaan murtii Guutoo! Murti Guutani Qadaaddatan !! Bilisummaa!! . Oct 24, 2020 · Walii gala seenaa qabsoo Saba isaanii goobsuu fi hojii dhaloota har’aa aangoomsee mootummaa walabaa akka dhaabbatan gochuuf gumaata ol anaa baasanii fi baasaa jiru. Jan 24, 2019 · Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa . Aug 25, 2021 · Waajjirri Qoonsilaa magaalattii torbee darbe keessa sababa hanqina humna namaatiin tajaajila mana murti fi eeyyama hojii akkasumas kaffaltiiwwan adda addaa baqattootaaf mijeessuu yeroof akka dhaabu ibsee ture. Diddaa gabrummaa ! Apr 01, 2018 · [SQ, Bitootessa 31,2018] Aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Ukkee Qarsaarraa daataa namoota hidhamanii kan ammaatti Qeerroo Bilisummaa Oromoo galmeeffatee jiru. Biyya kanatti qo’annoon gama kanaan hagam akka gaggeeffame ragaa qabaachuu baadhullee dhimmi kun xiyyeeffannaa qo’attoota seenaa, aadaafi duudhaa Oromoo keessatti iddoo gahaa qabaachuu mala. Personal Blog Seenaa gootota yeroo Lolaa sana lubbuu dhabanii fi qaamaa hirratan dhalootni ammaa akka irraa baratuuf ifa baasuu. Aug 20, 2020 · Finfinnee, Hagayyaa 14, 2012 (FBC) – Artiist Haacaaluu Hundeessaan yammuu ajjeefamu kan waliin turte Laamroot Kamaal mana murtii dhiyaatte. Having the total area of 23881 Km 2, it accounts for about 7 percent of the total area of the Regional State of Oromiya. Mallasaa Dirribsaa, Yaasiin Jumaa fi kaanis wabiidhaan akka bahan murtaa'e Mar 12, 2019 · Guutoo Giddaatti poolisoonni Oromiyaa lama ajjeefaman 5 Sadaasa 2018. Kutaa 7fafi isa xumuraa. Addunyaa Raggaasaa 4. Join Facebook to connect with Abdullaay Guutoo and others you may know. Keewwata 5 Afaan Hojii Afaan Oromoo afaan hojii Mootummaa Naannoo Oromiyaati; kan barreef- Amajjii 9/2o12 Wal-argaan kheenya dirree murte-guutoo calii calanqoo haa ta'u!! Eegaa akkuma beekkamu abbootiin kheenya warri murti guutoo harmee teenyaa fi eenyummaa kheenya dabarsinee hin laannu jedhanii gabroomfattuu habashaa nafxanyoota meeshaa faranjii irraa kadhattee hanga funyaanitti hidhatte dura dhaabbachuudhaan aarsaa guddaa kaffalanii turan. Posted on January 28, 2018 by gashesani. Maayyii irratti waan tokkon jedha. Jun 11, 2014 · "ODEEYFANNO MURTI-GUUTO"Magaalaan Harar ar'an tana dirree waraanaa taate oolte!!Lafeen wareegamtoota Murti-Guuto Afran Qalloo kanneen mootummaa Dargi fi wayyaanen ajjeeffamani fi gatamani kaampi waraana wayyaane keessatti akkuma cancalaan harkaa fi milli hidhametti bolla kaambiti awwaalaman magaalaa Harar bulchinsa araddaa haakim iddoo Hammaareysa jedhamutti kaambi waraana wayyaane kan ture . Oromia is approximately located between 3 degree and 15 degree N latitude and 33 degree and 40 degree longitude. — April 3, 2021 comments off. Amajjii 9/2o12 Wal-argaan kheenya dirree murte-guutoo calii calanqoo haa ta'u!! Eegaa akkuma beekkamu abbootiin kheenya warri murti guutoo harmee teenyaa fi eenyummaa kheenya dabarsinee hin laannu jedhanii gabroomfattuu habashaa nafxanyoota meeshaa faranjii irraa kadhattee hanga funyaanitti hidhatte dura dhaabbachuudhaan aarsaa guddaa kaffalanii turan. Ibsa ejjennoo guyyaa kana sababeeffachuun baasaniin, dirqama ABOn itti kennu fudhatanii hojiitti hiikuuf qophii ta’uu irra deebi’anii waadaa isaanii haaromsuun . Wayii Fadhiintoo Billiisumaa ana ing Facebook. Xiinxala Meeshaalee Ulfoo Amantii Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee was published by jinesaan on 2020-02-01. Manni Murtii Raashiyaa Appilikeeshinii JW Laayibirarii Dhorke. Aadanaha dhammaantiis wuxuu dhashaa isagoo xor ah kana siman xagga sharafta iyo xuquuqada. Waxabajjii 11, 2014 Oduu amma Hammaareysaa Irraa nu gahe. It had five songs from which the blog has one song covered. Itoophiyaan aadaa sabootaafi sablammootaatiin kan badhaate taatus cunqursaa sirnoonni ofittoo nafxanyaa geessisaa turaniin aadaaleen miidhaginaafi madda galii . Gabung Facebook kanggo nyambung karo Wayii Fadhiintoo Billiisumaa lan wong liyane sing menawa kowe ngerti. Barataa Seenaa Mararaa barataa Yunivarsiitii Arbaa Mincii hidhaa waggaa sadii (3) 8. Waqti dhexdii ahayd ayaa laba nin oo mid reer baadiye ahaa midka kalena reer magaal aqoonyahan ah ayaa waxa ay isku qabsadeen arin layaab leh. Iddoon kuni akka seenaan ibsutti, eega wal waraansi hamaan ji’a 3 guutuu Waraana #Murti_Guutoo Kan #Bakar_Waareetiin durfamuu fi Nafxanyoota Minilik jidduutti gaggeeyfameen booda, Iddoo lolli yeroo maayyiitiif itti gaggeeyfamee sirni #Raabaa_Doorii itti cabeedha. for each line once) using a spoon. Seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa (1936-2013) Maqaalee Oromoo Qubee A-Z; SEENAA LOLA CALANQOO ‪Seenaa Guutamaa Hawaas (1945-1994) Seenaa Dhuunfaa Juneeydi Saaddoo Cirrii; Obbo Baqqalaa Mokonnon (1930 – 2016) Seenaa Artiist Taaddasaa Cuuqqee (1957-2014) Seenaa Dajanee Sarbeessaa (1998-2015) Story of Bilillee (1820-1840) Onesmoos Nasiib . ) 4. Waxaa Alle (Ilaah) siiyay aqoon iyo wacyi, waana in qof la arkaa qofka kale ula dhaqmaa si walaaltinimo ah. Bitootessa 31, 2021, Manni Murtii Koonyaa Okitiyaabirskii inni Peetirsbargitti argamu, appilikeeshiniin JW Laayibirarii finxaalessummaa akka babalʼisu ibsuudhaan, guutuu Federeeshinii Raashiyaa fi Kireemiyaatti akka itti hin hojjetamne dhorke. Oct 15, 2013 · Posted by Gishe Abdi Wako on October 9, 2013. Abdii Darajjee 6. (guyyaa qiyaama kan ilmi nama keessatti herregamu) 6. (kan duraa nabi Nuuh hoggaa tahu kan dhumaa ykn kan xumuraa nabi Muhammad. Read free for 30 days Jan 24, 2016 · Allahu a’alam”1. But the more popular song of the movie was its title song “log kehte hain, ke hum lafange hain”. Kaabinee innii dhiyeeffate hagii guddaan warra sanyiin nama jibbuu jedhanii himatan. in Murti & Madadaalo, Uncategorized | 7 Comments. Mindaa aarii too’achuun dhufu beeku – akkuma wanta badaa irraa of tiiksun mindaa argannu aarii keenya too’achuufis mindaa arganna. Jul 28, 2021 · Obbo Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi Obbo Dajanee Xaafaa beellama har’aarratti hin dhiyaanne. Qormaata jechuun amala dhoksaa nama keessa jiru ifa baasuuf qoruu (mokkoruu)dha. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. milkaa'ina hojii sagantichaa TV OBN fi ATENBJQ Oromiyaatiin qophaawe. Dhufaa jira. Taariikhda aad meesha ku soo qortay ma dhamma. Mar 26, 2015 · Seena Koloneel Alamuu Qixxeessaa Kanaan dubbisee irraa Kutaa 1ffaa Seenaa fi eenyummaan Ummata Oromoo gita-bittoota habashotatiin, awalamee, irra deemamaa ture, boolla keessaa basaanii bakka ganamatti deebisuuf, kutannodhan Mootummaa sirna H/Silasee keessatti wareegama barbachiisu mara, kaffalanii dhaloota harraa fi boritii karaa kan saaqan gotoonni Dacheen Oromiyaa biqilichiite heddudha. 96. (Oromedia, Oslo, Sadaasa 9, bara 2010) Guyyaa Yaadannoo FDG, sadaasa 6, bara 2010 Norway ,magaalaa Oslo, keessatti soneeffamee ture milkii fi injifannoon xumuramuun gabaasame. XCOdlld Xet <X in Transformation: The Case of Macca Oromo (Ethiopia) Edited by Catherine Griefenow-Mewis Asien-und Afrika-Studien 25 der Humboldt-Universität zu Berlin Harrassowitz Verlag Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 28 Haggaya 2014, sa'aa 11:56 irratti. Dec 02, 2009 · Location: Horn of Africa; in what is today Ethiopia. Seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Oromoonni Sirna gita bittaa nafxanyaa irratti gaggeessan keessaa qabsoon Oromoon Arsii (Sikkoo Mandoo) bara 1881-1887tti . 2. Diddaa gabrummaa ! 2. → Universal Declaration of Human Rights: bilingual text in Somali and other languages. Ceefaa fi Fokkoo: Waan aadaan lagatanii fi hin lagannetti keessa jira. 13 Xumaaninaa godhuu (jarjaruu dhabuu). It was under Sudhirji’s series of “Rafi SB -in the seventies”. PAFD is a political alliance united for the struggle . Academia. Hidhattoonni kun guyyoota dhihoo as hidhannoo guutuun dachee Oromoo ganda Keenaaf jedhamuu fi naanoo Ukkee weeraruun lubbuu Oromootaa kan galaafatan . Af somaliga soo baro lax yahay laxdu dhashay. Murti Guuto. Mar 28, 2016 · Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) held its first successful General Congress from March 21st to 25th, 2016. Addunyaa Moosisaa 5. Wuxuu ahaa nin ISAAQ Xumeeyey oo ay xoolihiisii ka dhaceen. Barataa Silaashii Soorii barataa Yuunivarsiitii Haroo Ammayyaa hidhaa waggaa (3) 11. (While reciting 1st three lines, take water 3 times (i. Qaraa seenaa akaakuu isii barreeffachaa,isuma irraa aadaa fi seenaa barachaa guddatte. Gimbii (magaala) Wikipedia irraa. Oromo students in Weldiya University, in the regional state of Amhara, were refused to return to their campus dormitories in November 2019, because some of their friends got killed by Amhara students. Also Asela is located at 75 km south of Adama town. Kunimmoo yaaddoorratti yaaddoo nutti dabaleera jedha Abuubakar. Oromoo, Hararii, Argoobbaa, Somaalee… waliin tokkommaanii akka qabsaa’aa turan seenaan dubbatama. An nama umriin kiyya ganna 40 seenee jiruu dha. Yeroo hedduu namoonni dhimma koolu galtummaa irrat murti kennan seenaa at it dubbatu hin amanan. Facebook ngenehi uwong tenaga kanggo andum. Mirga ofiin of bulchuuf osoo qabsaa'uu dabarsanii kan isa ken111111is maalif akka ta'e kitaaba kana keessatti kaascn xiinxaluuf yaalu. Damee Boruu: Muddee 07/2020. Wontoota sirrat raawwatan san kan raga bahuu danda’an jiruu? Seenaa isin dubbatan sana Nov 14, 2010 · FDG: Hundeen Jabinaa Jaarmiyaa fi Hoggana ofii kabajuu dha! Date: November 14, 2010 Author: Oromedia 2 Comments. Fiilmiin isii shanan: 1. Lola calanqoo booda bara 1889 keessaa bara mililik summii buna keessaatti naqeen Haamid Ibroo galaafatu ilmi isaa . Jan 09, 2021 · Namuma akkasaanii rakkoo kamuu dandamachuu danda’utti na ilaalanii akka ofitti na dhiheessanin barbaada. “Lafange” (1975) was a movie produced and directed by Harmesh Malhotra. Seenaa abaaboofi akaakoo isaatti dabaltee kanummaan abbaa isaatuu yaada kana cimsuu mala. Namni kun akkamitti rukutamee qofa osoo hin taane akkamitti nama rukute kan jedhus qulqullaa'uu qaba. Iddon itti argama ishee ol ka’iinsa lafaa meetira 2,088 kan qabu yoo ta’u latitude fi longitude 905’N 36033E qaba. bhagat ke vash main he bhagwaan. Aarsaan baratonni Oromoo Bilisummaa Uummata Oromoof gochaa . 11. Nov 18, 2015 · Posts about Giddaa Ayyaanaa written by OromianEconomist. Secondly, haddaadan kelmadda GABAY karayn sidee ugu absheegan karaysaa oo ugu doodaysaa Murti. Jun 30, 2017 · Artistoonni kunis, Olyaad Baqqalaa, Moii’bul Misgaanuu, Haayluu Naccoo, Ifaa Gammachuu, Qananii Tammiruu, Seenaa Solomoon fi Eliyaas ta’uun beekamee jira. Isin hin darbiin. (Editor’s note: Kun hiika Afaan Oromoo maxxansa ‘Ethiopia Insight’ kan afaan Itoophiyaatti yeroo duraatiif hiikameedha. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose’aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. ) Jan 31, 2014 · 10/1/14: In Eastern Iimay, Fadumo Wacdi Ahmed, Sa’ada Hassan and Gordo Abdi God were detained by the Ethiopian Security Forces. Isaan kana keessaa 5 dhiira 2 shamarran ta’uun kan ibsamee yoo ta’u himannaan yakkaa irratti dhiyaate uummata kakaasuun humnaan mootummaa aangoo irraa darbuuf yaalan ka jedhu ta’uun . May 17, 2021 · Murtii Mootii Solomoon (D/n Daani'eel Kibratiin) ♦ Daldaltoonni sadi tasa iddoo murtii Mootii Solomoonitti argaman. Bara 1991 G. Baay’inni uummata magaalaa Finfinnee yeroodha gara yeroottii ariittiidhaan guddachaa kan dhufeefi lafa kanaan dura qonnaaf oolaa ture irraa qonnaan bulaa buqqisuun gara magaalatti kan jijjiireedha. Aug 21, 2017 · Qubee seenaa bara dheeraa qabu, beektotnii fi hayyootni Oromoo wareegama baasuun maddisiisan kana faallessuun ykn jijjiiruun haqa dhoksuuf yaadamuu irraa tahuu ummatni Oromoo hubatee, tarkaanfii farrummaa kana dhaabsisuu irratti qooda irraa eegamu akka gumaachu, addatti ammoo dhalootni Qubee shira kana saaxiluu fi fashalsuu irratti durummaan . 1. Feb 01, 2020 · Check Pages 51 - 64 of Xiinxala Meeshaalee Ulfoo Amantii Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee in the flip PDF version. REMEMBERING THOSE OROMO ARTISTS WHO SACRIFICED THEIR LIFE FOR THE OROMUMMA EXCISTANCE. maalummaa saba keenyaa aadaa,tarsimoo waraana murti guutoo fii muuxannoo isaanii. Bara 1983 godina taate. Jul 03, 2016 · Dr. Jan 19, 2013 · 3 posts published by Qeerroo on January 19, 2013 Naqamte aanaa Guutoo Waayyuu keessatti argamti. Bakar Waaree kan dhalate Aanaa Jaarsoo bakka amma aannaa Jarsoo aradaa burqaa miixe (Laga Mixee) jedhamutti. BY KULLANI JALATA. Barreeffamichi kan argamu Eeyyama amala waliiqoodu wantootaa jalatti; dabalataan haalli itti fayyadamiinsaa hojii irra kan oolu taha. The Ogaden conflict affects millions of lives in the Horn of Africa have being going on for a very long time. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Aug 18, 2013 · 7. Beektootni baay’een Amos qopheessa barreefamaa yookaan gargaara barreessaa akka ture amanu. Apr 28, 2017 · Dhiigni akaakolee keenyaa dhangala’ee lafa yaa’ee galaana tahe. Taakkalee Qallab 3. Nov 05, 2019 · Jawar Mohammed Donors List ONE. Diddaa gabrummaa ! Mar 26, 2015 · Seena Koloneel Alamuu Qixxeessaa Kanaan dubbisee irraa Kutaa 1ffaa Seenaa fi eenyummaan Ummata Oromoo gita-bittoota habashotatiin, awalamee, irra deemamaa ture, boolla keessaa basaanii bakka ganamatti deebisuuf, kutannodhan Mootummaa sirna H/Silasee keessatti wareegama barbachiisu mara, kaffalanii dhaloota harraa fi boritii karaa kan saaqan gotoonni Dacheen Oromiyaa biqilichiite heddudha. Oromia Shall be free !, Madda Walaabuu Press May 22, 2021 · Ayyaana Cambalaalaarratti rigaa walii kennuun walkaadhimmachuu. Wantoota sirra gahani f kana boodas sirra gahuu malan ragaa garagaraan wal qabsiisuun haala kamiin akka dhiyeessitaniif irrat yaaduu qabdu. agar isko kuch ho gaya mujhe bhi maar giraao. First Perform the Ganesh Pooja as mentioned in my previous blog and then followed by Lalita Pooja as given below. 1 Waggaa 17ffaa Lakk 151 /200 17³ ዓSƒ lØ`151/2005 17th year 151/2012 MAGALATA OROMIYAA መመlt åé¸Ã MEGELETA OROMIA Gatii Tokkoo ----- ¾›Æ ªÒ----- Jun 19, 2016 · Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. THE ROLE & REVOLUTION OF OROMOO ARTISTS. Gimbiin magaalaa Oromiyaa dhihaatti argamtu. Haala kanaan jira ka murti guutoo sabaa, Dec 03, 2017 · DHUGAA AWWAALANII RIQICHA CUBBUU TARKAANFACHUUN HIN DANdA'AMU Naannoo Hararii wanti ja'amu hin jirtu. Magaalaan Naqamte naannoo Oromiyaa Godina Wallagga Bahaa kessatti argamti. Jan 10, 2017 · Doonaldi Tiraampi guyyaa 10n duubatti hujii pirezidaantummaa Amerikaa jalqaba. Qabsoon Murti-Guuto cimee itti fufeeraa!! Posted by must stop killing oromoo student Waxabajjii 12, 2014. Feb 16, 2016 · Ilma qonnaan bulaa, baddaa Arsitti jireenna hamaa Ummanni keenna keessa jiraatu keessatti dhalachu qofa oso hintayiin seenaa, odeeffanno, rakkoo fi makko ummatichaa kan na waliin dhalate keessatti waggota 5niif mana barnoota sadarkaa 1ffaa, magaalaa Loodee-Jimaataatti Kiloometrii 12 deddebi’udhan baradhee. Barataa Dirriibsaa Damxee Yuunivarsiitii Finfinnee irraa hidhaa waggaa sadii(3) 10. Oct 13, 2020 · Dirqama seenaa Ummatni Oromoo fi ABOn ofitti fudhatan milkeesuun dirqama addaa waan gaafatuuf akkuma asin olitti tuttuqne Caasaleen ABO Biyya alaa fi Biyya keessaa harka wal qabannee adeemsa kana itti fufuuf miseensotni ABO Konyaa Oromia-Minnesotatis deeggersa keenya ibsa ejjennoo fi kutannoolee asin gaditti tarressineen mirkaneessina. Crystal (1987:84). 10/1/14,In Guna’gado, Mohammed Isse Gu’had was tortured, detained and his 11 camels were stolen. Jul 12, 2019 · Naqamte magaalaa Oromiyaa dhihaatti argamtu keesaa ishee tokkodha. wo lallaa lallaa pukaare hai kya julm hua re. Colaadda faraha ka qaad oo murtida gabayga ku xasil. Oct 20, 2020 · Solomoon Araddaa: 'Manneen murti ajaja kennan dirqisiisanii raawwachiisuu danda'u' - Aanga'aa Mana Murtii 8 Hagayya 2020. 6. Dec. Apr 01, 2020 · Manneen Murtii Federaalaa guyyootii dabalataa 23f gariin cufamaniit turu. ''Garuu wanti jala muramuun irra jiraatu, humni nama ajjeeseen, mata agadi qabachiiseen biyya kana keessatti shororkaa uumee jiraadha jedhu yoo jiraate, abadan jiraachuu hin danda'u. There are various clans of . August 5, 2020 August 5, 2020 / By Chala Dandessa. The Congress had discussed the status of our collective struggle in particular, and the current situations in Ethiopia, the Horn of Africa and the world, in details. Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 19 Adooleessa 2021, sa'aa 11:35 irratti. Fkn yeroo gareen murtii guutoo fi raaree diina saanii waliin dirree waraanaa irrattii falmii gochaa jiran akka diinii kun kallattii biraatiin itti hin dhufne warreen eegan jedhama. The double vowels are long. Naqamte magaalaa guddoo Kutaa Bulchiinsaa Wallaggaa kan durii kan turte yoo ta’u amma immoo magaalaa guddoo godina Wallagga Bahaati . 10 Attahiyyaatu qara’uu. Jan 19, 2017 · Waggaa 132 dura ji'a Muddee gaafa 29, bara 1887 guyyaa akka arraa gootoonni Oromoo akaakoolee fi habaaboolee keenya waraa na murti-guutoo tahuun lafaafi humna teenya, sabummaafi eenyummaa keenya gabrummaaf dabarsinee kennuu mannaa lafee teenya biyya teenyaaf irratti biyyee taana ja'anii gootummaan falmatanii nafxanyoota humnaan gabromsuuf . Nov 16, 2016 · Wax ma galabsanine maalin baa loo guddoonsadaye, Adigaaba lagu gaadayaa waadan garanayne, Guuxiyo cabaadkiyo haddaad gooha damin waydo, Quruumahakan wada geyfan baa baalka kaa guriye, Gaagaabso oo aamu yaan gaar lagaa qabane!!! Ismaaciil Mirre. Caqasoota Kitaaba Qulqulluu Ibsi Irratti Kenname Meeshaalee Kitaaba Qulqulluu Qoʼachuuf Gargaaran Nagaa fi Gammachuu Mar 05, 2016 · Oromo athlete Sifan Hassan claimed her first global title in women’s 1500m IAAF indoor Championships Portland 2016. Across this planet, people have used music in diverse ways. Gabay:- Gunburo. Lola calanqoo booda bara 1889 keessaa bara mililik summii buna keessaatti naqeen Haamid Ibroo galaafatu ilmi isaa Ibraahim joolleesan booda bara 1936 . Guyyaa ar’a magaalabn Harar iddoon Hammaareysaa jedhamu waltajjii qabsoo Afran Qalloo Oromoo akkasumaas dirree waraana Murti-Guuto taate ooluun isii gabaafamera. 1 fii 2, Goota Carcar, Guutamaa Hawaas, Biiluu Calanqoo A, B, fi C, Bilisummaaf, Murattuu fi Daakaa kanneen sirna kana kabajatan keessatti argamu. Jun 18, 2019 · Naqamte magaalaa Oromiyaa dhihaatti argamtu keesaa ishee tokkodha. Hundreds of thousands of refugees were displaced during this conflict and countless number lost their lives. August 9, 2020 The US based MTA Board of DirectorsRead More Jun 18, 2020 · by Ermias Tasfaye Daba. Hunduu qulqullaa'uu qaba. Naqamte aanaa Guutoo Waayyuu keessatti argamti. Aadaan mallattoo eenyummaati, agarsiistuu sabaati, faajjiifi ibsituu ga’umsa kalaqaa, miidhaginaafi madda galii biyyaati. Ministerootii waraana Amerikaa ta durii 10 jedhanitti filannoon Ameikaa seera filannoo hin guunne jedhanii humna waraanaatiin filannoo jjiiruuf yaaduun waan hin fakkaanne jedhanii morman. Hiika Qormaataa. Baalee Gobbaa: Walitti bu'iinsi guyyoota muraasa darbanii namoota jaha galaafate 23 Adooleessa 2018. Sep 19, 2014 · Balaa isiniin dhufee qabsoo Oromooyyuu gaaga’e kana dhaloota haaraaf dhaalchiftanii dargaggoo Oromoo kaayyoo fi hawwii takkittii waliin qaban gidduutti garaagarummaa kan uumtan yoo tahe gaafatamaa seenaa jalaa hin baatani. C godina Wallaggaa Bahaa aanaa Limmuu Galiilaa ganda Leemmatti Gootuu araddaa Jabbikaa jedhamtutti harmeesaa aadde Xurunesh Dhugumaa fi abbaasaa obbo Hinkoosaa Ayyaanaa irraa dhalate. Dhiigni akaakolee keenyaa dhangala’ee lafa yaa’ee galaana tahe. Size 375,000 Square Miles, or, 600,000 square kilometers; Larger than France, Italy, Switzerland, Belgium & the Netherlands combined. Aug 15, 2013 · 7. Hagayya 04, 2015 | Koree Dandamachiiftuu ABO-Jijjiramaa ABOn Jijjiramaa B/G/Kamaal Galchuutiin hogganamu Augest/Hagayya 2/2015 ibsa ijjannoo baasee jira. Kanaanis hawaasa biratti fudhatama guddaan qaba. 15768. The ethiopian constitution guarantees freedom of association and assembly, the government did not allow opposition parties to organize freely or to canvass for new members. Seenaa ajaa’ibaa meeqantam hojjate, Mul’isee qancarsee bar ittuma doomsee, Fakkeenyaaf yoo laalle baruma dabretti, . Hullo Atuldom. Ergamtoota isatti amanuu. Thursday, January 30, 2014. ( Gimbii irra kan qajeele) Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i. Tartiibnisaa seeraan murtaa’a. 6 Humnna torbba irratti sujuuduu. May 14, 2019 · Jireenyi tuni maaliif akka uumamte erga beekne, “hiika qormaataa, qormaata fedhii, wantoota ittiin qoraman, wanta qormaata irraa barbaadamu fi bu’aa qormaataa” ilaalun nurraa bareeda. ''. The TPLF/EPRDF government’s arming and creation of well trained and well-armed local militias for smaller ethnic minorities groups like Afar, Somali, Benishangul and few others with the sole purpose of attacking the Oromo and the Amhara; and the disarming of the two maj or ethnic groups, the Oromo and the Amhara, will have lasting peace and security implication for Ethiopia and the rest . Jul 03, 2019 · Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa gamoo hojii hammayyaa’aa ta’ee fi Magaalaa Finfinnee keessatti aadaa fi seenaa Uummata Oromoo calaqqisiisuu danda’u hojjachiisuuf sochii jalqabee jira. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Mitiky Tuta Liban Liban Jemal Ahmed J Tahir Nure Mustafa Dhabi Aj Ilma Biyya Hasan Said Fuadu Wado Gabi Gamada Tamam Washoo Gadaa Zewdie Ali Birhane Gurmessa Jamel Denboba Abdurahman Bakar Shibiru A Ararso Lola T Hambisa Kadir Imam Mohamedsani Abdalla Shanan Oromia Nejiha Ahmed Fikre Bobo Tesfaye Kumbi Dagne . Bara keessaa jiru kana dhalli Oromoo barataa tahe qotataa tasa akka bineesaa ajjeefamuun, hidhamuu fi admsamuun hojii PP keessaa isa guyyaa guyyaan raawwatamu tahee jira. Population 40 million; 3rd. Maadheleen Yaayyaa Guutoo lakk. Jan 05, 2021 · Haataatuutii ammoo seenaa filannoo Amerikaa ganna 245 keesatti Tiraampi waliin pirezidaanti 5tti ganna 4 qofa bulche moohame jedhaniin. Jawar Mohammed (Oromo: Jawaar Mahaammad; Amharic: ጃዋር መሐመድ; born 12 May 1986) is an Ethiopian political analyst and activist. Nama Tiraampi abbaa alangaa addaatiif filate,Jeff Sessions hardha Capitol Hill, galma. Haaalota Fayyadama Afaanii Murteessan Afaanonni addunyaa kana irra jiran sababa adda addaan garaagarummaa adda addaa akka qaban beekamaadha. Aug 05, 2020 · Fkn yeroo gareen murtii guutoo fi raaree diina saanii waliin dirree waraanaa irrattii falmii gochaa jiran akka diinii kun kallattii biraatiin itti hin dhufne warreen eegan jedhama. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Fingerprint Scanner – Link-Stride Security Limited The DERMALOG LF1 fingerprint scanner is the latest and smallest addition to its biometric Highest image quality and leading technical features Hidhattoonni Beniishaangul Gumuz daangaa Oromiyaa qaxxaamuruun aanaalee Guutoo Giddaa, Giddaa Ayyaanaa fi Limmuu weeraruun lubbuu fi qabeenya namaarra miidhaa hamaa geessisaa akka jiran beekameera. 7 Sujuuda irraa ol deebi’uu. Aug 05, 2020 · Bakar Waaree – Seenaa Gabaabaa. Kiraabni kuc1,i seenaa namoota beekkamoo Oromoof dhuunfaa fi gareen gumaacha taasisanii fi qabsoo inni gaggccsscs kan duubatti mucuceessanii ormaui guguran kaasuu seenaa Oromoo ilaala. Naqamte magaalaa Oromiyaa dhihaatti argamtu keesaa ishee tokkodha. Dhorkaan kun hatattamaan hojii irra oola. The name Limmu in this paper represents both the place name and the Oromo groups settled. Jan 31, 2014 · Press release : Abduction of peace envoys in Kenya by Ethiopian agents. Hanguma duraanuu wayyaa daranuu Naannoo Hararii jechuun kan qoree qaraa hamtuu qaree nutti gad dhale wayyaanee dha. Jan 28, 2018 · SEENAA LOLA CALANQOO. Leenjiin garee kanaa kennamuus sochii qaamaa dabalate akka bifa kaaraatee ammayyaa fakkeessanii muka jajjabaa kanneen akka ejersaa dumucaan cabsuudhaan leenjii . ) je’ee, seenaaf galmeesse. Jun 06, 2013 · Akkasumaanuu waraanni Murti Guutoo, waraana Minilik kan lafootiin (infantry) qaawwedhaan caalamuus bobbaa diinaa hedduu ofirra faccisuu dandayeeti ture. Akka lakkoofsa uummata bara 2005 godhame agarsiisutti, uummata 84,506 ta’utu magaalaa kana keessa jiraata. Maxxansi kun gaafa Amajji 1, 2018 kan afaan Ingiliffaatiin kan maxxanfamedha. Oct 11, 2017 · Gaara Mul’ataa-Gurawaa ilmaan murtii Guutoo! October 11, 2017. Sep 06, 2017 · Galmeessaan seenaa tanaa, Bimbashi Muhammad Muktaar, kan Ra’uuf waliin ture, Murti Guutoon, “ dangerous warriors, capable of rapid movement. Qalbuma suniin amma kitbaa shanii fi fiilmii shan barreessite. I hope you have gone thru the Preface section of the Blog. Jan 30, 2014 · Warren Habashaa egaa har’as boris kan isaan irratti yeroo hunda walii galan kessa; sab-boonnumaan oromo akka hin dagagnee gochuu innis: aadaa, seenaa, afaan duudhaa fi waan Oromoo saboota biro irraa adda isa godhuu akka lafa hin qabannee gochuu, fedhii isaa fi qabeenya biyya isaa irrattii mataa isaan ajajaa akka hin taane, sabni Oromoo bilisa ta’ee waan kiyya kan jedhu hunda akka mataa . Read free for 30 days Jun 11, 2014 · Oduu amma Hammaareysaa fi Murti-Guuto irraa nu gahe!! Posted by Madda Walaabuu Press on 6/11/2014. Statement by the US based MTA Board of Directors INC. 9 Attahiyyaatuu boodaa taa’uu. Bakar Waaree gumii bultumaa kan Raabaa fi Doorii Baarentummaa kan Addeellee maadheftattee Fugug bulchu keessatti qondaala guddaa Birmajii yeroo sanaa ture. Gaafa 1992, yeroo ABO Mootummaa Cehumsaa keessaa dhiibanii baasan irraa qabanii akka Oromootti nutti dhaadachaa yoona gahan. Booda garuu madaafa yuusaa ibidda tufu, bakka fagoo eeboofi mancaan hin dhaqqabne dhaabaniin duubbee Raabaa Dooriin loltuu irraa bobbasuufi madoo itti wal’aanatu ibidda itti roobsan. One of the founders of the Oromia Media Network (OMN), Jawar was a leading organizer of the 2016 Ethiopian protests and when returned to his home country on 5 August 2018, he was treated like royalty. kan du'e immoo nuyi warra Seenaa osoo hin hojjanne midhaan nyaatu kan qabsoon keenya midhaaniif bishaan ta'e malee jechuudha. Aug 01, 2014 · Vol10 ot oromo. If I travel they are with me, never leaving me. Posted by OromianEconomist in Uncategorized . 3/1/14: Hamuud-ka, in Fiq Province, the security forces detained Mohammed Ibrahim. AI: The return of mass arrests of opposition activists and supporters is a worrying signal in Ethiopia January 28, 2020. Some Somali words. Jan 29, 2013 · Maaliif nyaapha hafeertii moo seenaa irraa laallee? Galma abbootii gadaa fii dachii kumatamaa, Masaraa booranaa fii ardii barantumaa, Seenaa raga bahaa biyya goota hundumaa, Tasa hin gurguramuu eenyuun jijjiiramaa? Akkan hin shakkineef nama hormaa miti, Qaamaan nuu wajjini fedhiin fagoo jirti, Bu’aa lubbuun fidnee halagaaf sharafti, Aug 31, 2014 · A blog about the Oromo People and their struggle for freedom. May 14, 2013 · by Ismaaciil Madoobe. Aug 06, 2021 · Manni Murtii Olaanaa Federaalaa Dhaddacha Yakkaa Lidataa, oolmaa dhaddachaa beellama darbeetiin falmiin kana boodaa bakka Jawaar Mohaaanmad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Booranaa hin jirretti itti haa fufu, mirga falmachuu isaanii beekaa akka dhiisanitti ilaalla jechuun murtii kennee ture. ,,,,,Leenjisoon Heexosaa irraa dhiheenyatti kan argamu naannawa Doddotaatti akka dhalate ni himama. 11 Nagayaa raahmata eergamaa rabbii irratti buusuu. #oromo#music#aliyi#sabit#sirba qabsoo Jan 28, 2018 · SEENAA LOLA CALANQOO. Dokmantarii Sagantaa REDD+Investment. Anoota Gindebarat humni federal fi Agaazii jedhamu uummata keessa deemuun miidhaalee haalaan gurguddaa geessisaa jira, Gaafa Mudde 29,2015 irraa kaasee hamma har’aa Mudde 31,2015 itti manneen jireenya uummataa saamuu irratti dabalee uummata nagaa reebuu fi kanneen kaanis gara jabeenyaan ajjeessuu hojii . Apr 16, 2016 · SEENAA BAKAR WAAREE Lolli Calanqoo lolaa ittisa imala gabroomfattoota nafxanyaa ture. Waa gabay colaadeed aadse u murti badan. Dec 11, 2013 · Seenaa Muslima Oromiyaa. Taasoo aheyd in ay su’aalo isweydaarsadaan oo ay sharad dhigtaan, qofkii ka jawaabi waaya su’aal uu lacag bixiyo. Sababni isaas kaayyoon isaanii tokko. She Amad 7. Abdullaay Guutoo is on Facebook. . "What can my enemies do to me? I have in my breast both my heaven and my garden. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta’an argattu. Posted in: Uncategorized . Guyyaa irraa boodaatti amanuu. Lolli kun Amajjii 6 bara 1887 humna Minilikiin hogganamuufi ummata Oromoo, Oromiyaa bahaa jiraatan kanneen gooticha Bakar Waaree tiin hogganamu giddutti taasifame. Qamaan isagoo arintaa qaadan la’a ayuu gabaygan soo socda mariyey. budhapa bighad gaya ji laal meraa kaise gira re. Aug 02, 2017 · 1. On 19 March 2016, Saturday night, the 23-year-old seizing control of the women’s 1500m final with less than three laps to run and refusing to be passed thereafter to win in 4:04. Sadan isaaniiyyuu waggoota hedduudhaaf waliin ta'aanii tokkummaan waliin daldaluuf waadaa waliif galanii, waliif kakatanii, Gaala irratti mi'a isaanii fe'atanii, qarshii walitti qabatanii, galaa qabatanii biyya isaanii dhiisanii kan deemanidha. SEENAA BAKAR WAAREE. seenaa murti guutoo